Vedtægter for KultØst

§ 1.
Foreningens navn er KultØst.
§ 2.
Foreningens formål er at fremme kulturen i Trekroner. Dette sker ved at afholde arrangementer – koncerter, teaterforestillinger, oplæsninger, foredrag og andet – samt ved at involvere borgerne i Trekroner i såvel driften af foreningen som produktionen af kulturelle arrangementer.

Foreningen har et særligt fokus på områdets børn og unge og på at give dem erfaringer med at drive en forening og producere kulturarrangementer. Erfaringer, som de kan bringe med ind i deres voksenliv.

§ 2, stk 1
Foreningen tilstræber at afholde mindst to arrangementer pr kalenderår.

§ 3.
Medlemsskab kan opnås ved at henvende sig til bestyrelsen og træder i kraft ved indbetaling af det gældende kontingent. Ordinært medlemskab giver rabat på ordinære arrangementer. Rabatten fastsættes på den årlige generalforsamling.

§ 4.
Udmeldelse af foreningen kan kun ske skriftligt.

§ 5.
Generalforsamlingen er foreningen øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig henvendelse til medlemmerne pr. e-mail samt ved opslag på Facebook-gruppen ”Alt om Trekroner”.

§ 6.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskabsaflæggelse
4. Fastsættelse af årskontingent, herunder evt. grupper med nedsat kontingent, samt rabat på ordinære arrangementer ved medlemskab
5. Behandling af indkomne forslag herunder drøftelse af planerne for det kommende år.
6. Valg af:
a. Bestyrelse
b. Suppleanter til bestyrelsen
Genvalg kan finde sted ved udløb af en valgperiode.

§ 7. Eventuelt
Foreningens medlemmer er valgbare og har stemmeret på generalforsamlingen under forudsætning af, at de har været medlemmer i mindst en måned og har betalt kontingent. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Alle afstemninger på generalforsamlingen, bortset fra vedtægtsændringer, afgøres ved simpelt flertal, jvf. dog § 15.
Afstemning skal ske skriftligt, når mindst 1/4 af de fremmødte medlemmer forlanger det.
Der føres protokol over generalforsamlingens forhandlinger.

§ 8.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes minimum 1 uges varsel.

§ 9.
Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der består af mindst 2 og højst 5 medlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges af generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed, og valgperioden er 2 år.
Medlemmerne afgår efter tur i lige henholdsvis ulige år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer.
Ved generalforsamlingen vælges op til to suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne for to år ad gangen.
Suppleanter afgår efter tur, genvalg kan finde sted.

§ 10.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er beslutningsdygtig, når mindst 2 medlemmer er tilstede. Beslutninger træffes ved stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der føres protokol over forhandlingerne.
Bestyrelsesmøder afholdes efter behov.

§ 11.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg med medlemmer også uden for bestyrelsen til løsning af særlige opgaver.

§ 12.
Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer. Formanden kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den for foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§ 13.
Foreningens regnskabsår løber fra 1/1 til 31/12. Foreningens midler søges suppleret såvel gennem offentlige som private tilskud. Foreningens midler skal anbringes på en konto i en anerkendt bank eller sparekasse i foreningens navn.
Til at disponere i disse konti kræves formandens eller kassererens underskrift. Det reviderede regnskab forelægges på generalforsamlingen.
§ 14.
Ændring af foreningens vedtægter kan kun vedtages på en generalforsamling, når mindst 3/4 af de tilstedeværende medlemmer stemmer derfor. Der kan kræves skriftlig afstemning.
Forslag til ændring i vedtægterne skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen foranlediger de indkomne ændringsforslag udsendt til medlemmerne inden generalforsamlingen.
§ 15.
Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på 2 generalforsamlinger, der skal afholdes med 3 ugers mellemrum og hvor mindst 3/4 af de tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.
Indkaldelse sker med det for ordinær generalforsamling gældende varsel. I tilfælde af foreningens opløsning vil dens formue og ejendele være at anvende til kulturelle og velgørende formål efter den siddende bestyrelses beslutning og med tilslutning fra de tilskudsgivende.

Vedtaget 18. juni 2020